Cel ćwiczeń I Opis ćwiczeń I Statystyka opisowa I Wnioskowanie statystyczne I Bibliografia

 
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
I   Elementy rachunku prawdopodobieństwa

II   Wybrane rozkłady zmiennej losowej skokowej (dyskretnej)

III   Estymacja przedziałowa wariancji i odchylenia standardowego populacji generalnej

IV   Weryfikacja hipotez statystycznych - testy parametryczne

V   Weryfikacja hipotez statystycznych - testy nieparametryczne

Modele ekonometryczne | Prognozowanie i symulacje | Ekonometria |
Powrót na główna Analiza danych