Analizy statystyczneesrereyuy rtttttttttttty tyytytytyryryryr rterter rtete uutt tyrtyrtrtrt gdrtgrtgtg