Cel ćwiczeń I Opis ćwiczeń I Statystyka opisowa I Wnioskowanie statystyczne I Bibliografia 

 

 

 

Cel ćwiczeń

 

 

Podstawowym celem ćwiczeń z przedmiotu "Statystyka" jest przedstawienie metod statystyki opisowej oraz metod wnioskowania statystycznego. Drugim założeniem jest przygotowanie do wykorzystania metod statystycznych do szacowania parametrów populacji i weryfikacji hipotez statystycznych dotyczących mierników struktury oraz zależności cech.

Przedstawione w pakiecie informacje na temat wymienionych wyżej zagadnień umożliwią ponadto wykorzystanie metod statystycznych w opisie i analizie procesów społeczno-ekonomicznych.

            Celem ćwiczeń jest również zapoznanie z komputerowym oprogramowaniem (MS Excel) i jego praktycznym zastosowaniem do obliczeń oraz prezentacji danych.

 

 

 

Modele ekonometryczne | Prognozowanie i symulacje | Ekonometria |
Powrót na główna Analiza danych