Miary koncentracji

 

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Miary koncentracji

 

Miary koncentracji

 

Omówione wcześniej miary asymetrii pozwalają w sposób wyczerpujący opisać kształt struktury. Można jednak ten opis uzupełnić o miary koncentracji. Istnieje ścisły związek między koncentracją wartości cechy wokół średniej, a ich zróżnicowaniem.
Im większe zróżnicowanie tym mniejsza koncentracja.

 

Współczynnik skupienia (Kurtoza)

Im większe odchylenie standardowe tym mniejszy współczynnik skupienia.

Im wyższa wartość współczynnika K tym bardziej wysmukła jest krzywa liczebności a zatem większa jest koncentracja wartości cechy wokół średniej.

 

 

spłaszczony – wysoka dyspersja

wysoki – wysoka koncentracja wokół średniej

 

Czyściej jest jednak stosowany współczynnik koncentracji szacowany na podstawie krzywej koncentracji zwanej krzywą Lorenza (graficzny sposób wyznaczenia miernika koncentracji)

 

W celu wyznaczenia krzywej Lorenza w układzie współrzędnych na osi odciętych odkłada się skumulowane wartości wskaźników struktury liczebności  (w procentach) . Na osi rzędnych natomiast skumulowane wartości wskaźników struktury  (w procentach) łącznej wartości cechy dla poszczególnych przedziałów (przedziały mogą być wyrażone liczbowo lub słownie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

100%

 

 

 

 

Im bardziej krzywa odchyla się od linii równomiernego podziału (czyli od przekątnej) tym większa jest koncentracja

 

Szacunkowo wyznaczmy pole powierzchni b jako sumę pul odpowiednich trapezów.

Współczynnik koncentracji Lorenza  (im bliżej 0 tym mniejsza koncentracja; im bliżej 1 tym większa koncentracja).

 

          

 

Omówione wcześniej miary asymetrii pozwalają w sposób wyczerpujący opisać kształt struktury. Można jednak ten opis uzupełnić o miary koncentracji. Istnieje ścisły związek między koncentracją wartości cechy wokół średniej, a ich zróżnicowaniem.
Im większe zróżnicowanie tym mniejsza koncentracja.

 

Współczynnik skupienia (Kurtoza)

Im większe odchylenie standardowe tym mniejszy współczynnik skupienia.

Im wyższa wartość współczynnika K tym bardziej wysmukła jest krzywa liczebności a zatem większa jest koncentracja wartości cechy wokół średniej.

 

spłaszczony – wysoka dyspersja

wysoki – wysoka koncentracja wokół średniej

 

Czyściej jest jednak stosowany współczynnik koncentracji szacowany na podstawie krzywej koncentracji zwanej krzywą Lorenza (graficzny sposób wyznaczenia miernika koncentracji)

W celu wyznaczenia krzywej Lorenza w układzie współrzędnych na osi odciętych odkłada się skumulowane wartości wskaźników struktury liczebności  (w procentach) . Na osi rzędnych natomiast skumulowane wartości wskaźników struktury  (w procentach) łącznej wartości cechy dla poszczególnych przedziałów (przedziały mogą być wyrażone liczbowo lub słownie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

100%

 

 

 

Im bardziej krzywa odchyla się od linii równomiernego podziału (czyli od przekątnej) tym większa jest koncentracja

 

Szacunkowo wyznaczmy pole powierzchni b jako sumę pul odpowiednich trapezów.

Współczynnik koncentracji Lorenza  (im bliżej 0 tym mniejsza koncentracja; im bliżej 1 tym większa koncentracja).

 

          

 

 

Zadanie:

W pewnym przedsiębiorstwie na koniec roku 200 przeprowadzono inwentaryzację sprzętu komputerowego i otrzymano następujący rozkład empiryczny liczby napraw tego sprzętu od chwili zakupu.

Liczba napraw

Liczba kompów

0

10

10

1

22

32

2

15

47

3

5

53

4

5

57

5

3

60

 

Dokonaj analizy struktury sprzętu komputerowego według liczby napraw obliczając miary przeciętne, asymetrii i koncentracji

 

           

Następnie sporządzamy Krzywą Koncentracji Lorenza :]

Im bardziej się ona oddala od przekątnej tym większa koncentracja, gdyby nie była jakiejkolwiek koncentracji (podział równomierny) Krzywa pokrywała by się z przekątną.

 

 

 

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testów wypełnij formularz

Dziś dostaniesz odpowiedz.

 

Powrót na główną Analiza danych