Analizy statystyczne

 
Wyślij formularz z plikiem

Oferuję statystyczne analizy wyników badań

 

Analiza rozkładu populacji generalnej

Szeregi rozdzielcze i histogramy

Wykresy prawdopodobieństwa normalnego

Siatki funkcyjne

 

Estymacja przedziałowa

Przedziały ufności

Przedziały tolerancji

Popularne statystyki

 

Analiza korelacji i korelacji cząstkowych

 

Analiza wariancji

ANOVA/MANOWA jednoczynnikowa i wieloczynnikowa

Porównania zaplanowane

Sprawdzenie założeń o normalności , jednorodności, niezależności wariancji.

 

Estymacja punktowa

Miary skupienia i rozproszenia

Parametry rozkładu

Reprezentatywność próby

 

 

Wielowymiarowa analiza regresji

Model liniowy

Regresja i korelacja

Regresja krokowa

Regresja grzbietowa

Weryfikacja modeli

- analiza reszt (badanie rozkładu, autokorelacji, wariancji)

- istotność współczynników regresji

 

Regresja nieliniowa

Modele potęgowe, hiperboliczne, wykładnicze, logarytmiczne , nietypowe.

Modele kalibracji

Wybór funkcji straty

MNW (metoda największej wiarygodności)

Metoda Gaussa Newtona

 

 

Analiza czynnikowa

Analiza składowych głównych

Wyznaczanie czynników

- wartości czynnikowe i własne

- wyodrębnienie składowych i czynników

 

Analiza kanoniczna

Struktura czynnikowa

Zmienne kanoniczne

Założenia analizy kanonicznej

 

 

 

Analiza dyskryminacyjna

Miary dyskryminacyjne

Wyznaczanie zbędnych cech

Krokowa analiza dyskryminacyjna

Centroidy

Klasyfikacja przypadków

 

Analiza skupień

Miary odległości

Hierarchiczne metody wiązania

Wstępne centra skupień

 

Analiza tabel wielodzielnych

Analiza kategoryzacyjna

Analiza log-liniowa

 

Podstawy planowania doświadczeń

Plany dwupoziomowe

Plany kompozycyjne

Plany optymalne

*************************************************************************************

   Oprogramowanie statystyka

 

   Opracowania wykonuję w szerokim wachlarzu oprogramowania statystyczno - ekonometrycznego.

   Należy do niego także najdoskonalsze narzędzie jakim jest StatisticaPL.

   O nieskończonych możliwościach tego programu można zapoznać się na stronach producenta.

   Większość osób korzystających z tego uniwersalnego, zintegrowanego systemu wykorzystuje małą część jego

   modułów.

 

   Inne programy powszechnie stosowane na uczelniach to SPSS, Statgraf, WinSTAT, GRETL, Microfit, StataSE i

   oraz Excel w którym proste testy można wykonać stosując wbudowane w nim funkcje statystyczne.

 

   Wykonywane przeze mnie analizy z użyciem oprogramowania statystycznego zawierają założenia, hipotezy,

   badania założeń oraz wyniki  w postaci wydruków , kolorowych, czytelnych wykresów i wniosków które

   z nich wypływają.

 

   Polecam moje usługi dla osób będących w trakcie pisania pracy dyplomowej, której część stanowić mają 

   analizy statystyczne.

   Pomoc uzyskają u mnie także pracownicy firm którym zlecono wykonanie opracowania statystycznego,

   a nie do końca umieją sobie poradzić.

   Na umowę zlecenie podejmę się  wykonania analiz statystycznych dla dowolnej firmy.

 

 

 

 

Analiza statystyczna
 
     

Estymacja punktowa

 

 

 

Badanie wariancji

 

 

Analiza dyskryminacyjna

 

 

Analiza rozkładu

 

 

Regresja nieliniowa

 

.....

 
Copyright © STATYSTYKA.ORG

 

BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Powrót na główną Analiza danych