Przedmiot i metody badania statystycznego

 

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Przedmiot i metody badania statystycznego

 

Jednostka, zbiorowość, cechy i skale statystyczne

 

Statystyka to:

1)      zbiór danych liczbowych na dany temat

2)      czynność polegająca na zbieraniu i opracowywaniu danych liczbowych

3)      dyscyplina nauki o metodach zbierania, opracowywania i analizy danych liczbowych o zjawiskach masowych (daje się zaobserwować, gdy jest ich mnóstwo)

 

Jednostka statystyczna – osoba, rzecz lub zjawisko podlegające badaniu statystycznemu (narodowy spis powszechny:)

 

Zbiorowość statystyczna – zbiór dowolnych elementów, podobnych pod względem określonych cech (ale nie identycznych), poddanych badaniu statystycznemu.

 

Cechy statystyczne:

1)      strukturalne (rzeczowe) – dotyczą struktury danej zbiorowość

a.       mierzalne (ilościowe)

b.      quazilościowe (rankingowe) – bez wartości, tylko pozycja; opisane są na skali porządkowej

c.       niemierzalne (jakościowe) – są opisane na skali nominalnej

2)      czasowe

a.       momentów

b.      okresów

3)      przestrzenne

 

Cechy statystyczne możemy również umownie podzielić na stałe i zmienne oraz na wspólne i różnicujące.

 

Skale statystyczne:

1)      słabe (cech niemierzalne)

a.       nominalna

b.      porządkowa

2)      mocne (cechy mierzalne)

a.       interwałowa

b.      ilorazowa

 

Cechy mierzalne:

1)      Skokowe:
takie, których warianty przyjmują tylko niektóre wartości z danego przedziału określoności cechy (np. 1-5 osób w gospodarstwie domowym – tylko 5 wartości). Przy wielkich wartościach zakładamy, że cecha przechodzi w ciągła.

2)      Ciągłe
np. produkcja 1-15 ton więc cecha może przybierać nieskończenie wiele wartości (min. wydatki, dochody, wiek)

 

Przedmiot i metoda badania statystycznego, rodzaje badań statystycznych.

 

Badanie statystyczne – ogół czynności mających na celu poznanie badanego zjawiska, ustalenie związku (współzależności) między cechami statystycznymi, porównywaniu  i porządkowaniu elementów zbiorowości, poznawaniu dynamiki zbiorowości.

 

Badania statystyczne możemy podzielić za względu na

1)      liczbę jednostek biorących udział w badaniu

a.       pełne (spisy, rejestry, sprawozdawczość statystyczna)

b.      częściowe (metoda reprezentacyjna - wybory, ankietowa – ankiety sondażowe, monograficzna – tylko jedna jednostka)

2)      częstotliwość badania

a.       ciągłe (sprawozdawczość)

b.      okresowe (spisy)

c.       doraźne (badania specjalne)

 

Źródła statystyczne:

1)      Pierwotne – całe badanie – spis, rocznik

2)      Wtórne – danie na podstawie innego badania

 

Rodzaje badań statystycznych:

1)      Spis statystyczny – jednorazowe lub powtarzające się badanie obejmujące wszystkie jednostki zbiorowości statystycznej (np. Spis powszechny)

2)      Inwentaryzacja – spis ujmujący faktyczny stan ilościowy i wartościowy majątku danej jednostki.

3)      Rejestracja bieżąca – systematyczne notowanie ściśle określonych faktów, będących przedmiotem badań (np. ewidencja urodzeń zgonów, rejestracja przedsiębiorstw – REGON)

4)      Sprawozdawczość statystyczna – obejmuje informacje przekazywane – obligatoryjnie lub na specjalnych formularzach – przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i instytucje jednostką nadrzędnym lub organom statystycznym (sprawozdania dotyczące wyników gospodarczych, zeznania podatkowe)

 

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testów wypełnij formularz

Dziś dostaniesz odpowiedz.

 

Powrót na główną Analiza danych