Analiza szeregu strukturalnego

 

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Analiza szeregu strukturalnego

 

Analiza szeregu strukturalnego:

Analiza struktury zbiorowości polega na wyznaczeniu pewnych charakterystycznych dla tej zbiorowości parametrów opisowych z punktu widzenia jednej cechy.

 

Możemy wyróżnić pewne grupy mierników strukturalnych zbiorowości:

1)      wskaźnik struktury i natężenia

2)      miary średnie (miary położenia) klasyczne i pozycyjne

3)      kwartyle

4)      miary dyspersji (zróżnicowania)

5)      miary asymetrii (skośności)

6)      miary koncentracji

7)      kompleksowa analiza porównania struktury dwóch lub więcej zbiorowości według tej samej cechy mierzalnej

 


 

Wskaźniki struktury i natężenia

Wskaźnikiem struktury i natężenia  lub częstością zmienną występowania danego wariantu cechy nazywamy stosunek liczby jednostek o danej wartości cechy (tzw. częstość absolutna) do liczebności całej zbiorowości lub próby.

 

Wskaźnik struktury wyznaczany jest najczęściej w szeregach rozdzielczych według cech mierzalnych jak i niemierzalnych

- cecha mierzalna

- wartość (realizacja) cechy

- liczba jednostek o i-tym wariancje cechy. 1,2,3,...,k

k – liczba wariantów (przedziałów)

 

- liczebność zbiorowości. Ewentualnie - liczebność próby, więc

lub analogicznie

lub

poza tym należy zauważyć, że:

 lub

 

W statystyce nie posługujemy się ułamkami zwykłymi.

Częstość zmienna, liczebność względna to wskaźnik struktury.

 

Wskaźnik podobieństwa struktur – określa nam stopień podobieństwa struktur – może być określony wzorem:

 dla

Porównując dwie zbiorowości pod względem struktury tej samej cechy – mierzalnej bądź niemierzalnej – im bliżej wskaźnikowi podobieństwa struktur do 1 , tym struktury tę są bardziej do siebie podobne; im bliżej 0 tym struktury te są mniej sobie podobne.

 

 

Wskaźniki natężenia danej cechy

W analizach społeczno – gospodarczych zarówno w skali makro- jak i mikroekonomicznej duże znaczenia mają wskaźniki natężenia.

Są to wielkości stosunkowe wykazujące kształtowanie się wielkości jednego zjawiska na tle innego zjawiska – logicznie z nim związanego. Wskaźnik feminizacji (ile kobiet przypada na 100 mężczyzn), wskaźnik maskulinizacji (ilu mężczyzn przypada na 100 kobiet), wskaźnik wydajności pracy, stopa bezrobocia.....

 

Zadanie:

Wśród studentów pierwszego roku psychologii przeprowadzono rozmowę na temat sposobów zdobywania materiałów naukowych. Różnice w rozkładzie empirycznym badanej cechy u mężczyzn i kobiet przedstawia poniższa tabela:

Sposób

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

xero

13

13

biblioteka

10

7

sklep

8

4

zakup od kolegi

7

6

przepisywanie

2

0

Co można powiedzieć o podobieństwach struktur w przypadku kobiet i mężczyzn pod względem sposobów zdobywania materiałów naukowych?

 

Skorzystamy tutaj ze wskaźnika podobieństwa struktur:

, gdzie

Sposób

kobiety

mężczyźni

wik

wim

min(wik ,wim)

xero

13

13

32,5%

43,4%

32,5%

biblioteka

10

7

15%

23,5%

15%

sklep

8

4

20%

13,3%

13,3%

kolega

7

6

17,5%

20%

17,5%

przepisywanie

2

0

5%

0%

0%

suma

40

30

100%

100%

78,3%

 

 

 

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testów wypełnij formularz

Dziś dostaniesz odpowiedz.

 

Powrót na główną Analiza danych