Analiza korelacji

 

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Analiza korelacji

 

Badanie współzależności cech (korelacja)

 

Korelacja jest to pewien rodzaj współzależności:

 

 -

zależność deterministyczną, wtedy również

-

zależność o charakterze stochastycznym (statystycznym), y zależy od x, ale istnieją pewne , które tę zależność zakłócają

 

Szereg korelacyjny jest najprostszą formą prezentacji próby lub zbiorowości (uwaga na małe zbiorowości) dla relatywnie małych prób. W przypadku zbiorowości dość dłużej zaczynamy od pogrupowania jej. Składa się on z dwóch szeregów szczegółowych, więc stosujemy dla niego wzoru proste zarówno na średnią jak i odchylenie.

 

Tablica korelacyjna składa się z dwóch rozkładów brzegowych x i y oraz l rozkładów warunkowych y i k rozkładów warunkowych x. W tablicy korelacyjnej znajduje się l + k + 2 szeregów rozdzielczych cechy y i x.

 

 

Wykrywanie istnienia korelacji w szeregu:

-         obserwacja szeregu i/lub wykresu w układzie współrzędnych.

 

Jeżeli wraz ze wzrostem wartości X na ogół rosną wartości cechy Y, to mamy do czynienia z korelacja dodatnią. W układzie współrzędnych będzie to smuga punktów wykazująca tendencję rosnącą. Jeżeli rosnącym wartościom cechy X towarzyszy na ogół spadek wartości cechy Y to mówimy o korelacji ujemnej. Korelacja może być liniowa i krzywo liniowa

 

K O R E L A C J A

Brak Korelacji

Dodatnia

Ujemna

Krzywoliniowa

 

 

 

 

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testów wypełnij formularz

Dziś dostaniesz odpowiedz.

 

 

Powrót na główną Analiza danych